Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool

 

Konzultační hodiny v kabinetu výchovného poradenství: 

Mgr. Věra Slámová - výchovný poradce:

♦ pondělí: 14:00 - 14:45 po předchozí domluvě

♦ jiný termín po předchozí domluvě - tel. č. 566 550 401

 

 • Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů.


♦ Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) na základě individualizace či plánu pedagogické podpory (PLPP).

Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. 

První krok v poskytování podpůrných opatření představuje individualizace. Nejpozději po třech měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě individualizace třídní učitel nebo učitelé konkrétních předmětů vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů.

Pokud ano, poskytují se žákovi tato podpůrná opatření dále nebo do doby, kdy jejich poskytování splnilo svůj účel.

V případě, že podpůrná opatření 1. stupně formou individualizace nejsou dostačující. Sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu plán pedagogické podpory (PLPP). PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce nebo jiný pověřený člen školního poradenského pracoviště (ŠPP) stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.

Nejpozději po třech měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory třídní učitel nebo učitelé konkrétních předmětů vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí třídní učitel zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory.

 

♦ Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.

Podrobný popis péče o žáky se SVP najdete v ŠVP školy.

 

  

 •  Často kladené otázky:

♦ Kdo je žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)?

Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

Vyhláška č. 27/2016 Sb. v platném znění podrobně ve svých ustanoveních popisuje, jak organizačně zajistit vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení.

Vyhláška ZDE

 

♦ Co je plán pedagogické podpory (PLPP)?

Jedná se o podpůrné opatření prvního stupně, které zpracovává základní škola pro žáka, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka. S PLPP je seznámen zákonný zástupce žáka a všichni pedagogové, kteří se na vzdělávání podle PLPPP podílejí.

 

 ♦ Co je individuální vzdělávací plán?

Individuální vzdělávací plán, zkráceně IVP, je plán, který zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. IVP se zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přičemž vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice. Poskytování vzdělávání podle IVP lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.

  

♦ Co je individuální výchovný program?

Individuální výchovný program (dále jen IVýP) je forma spolupráce mezi školou, žákem, zákonným zástupcem, případně další zúčastněnou stranou, při řešení rizikového chování žáka. Cílem IVýP je odstranit rizikové chování žáka a předejít tak důsledkům z tohoto chování vycházejícím. Tento nástroj nabízí především prostor pro setkání, partnerskou komunikaci a uvědomění si, že řešený problém se dotýká všech zúčastněných (žák, škola, zákonný zástupce) a každý může nemalou měrou přispět k jeho odstranění.

 

 • Upozornění:

Žák má nárok na vyrovnání podmínek ve výuce v porovnání s ostatními žáky bez SVP. 
Neměl by dostávat špatné známky za chyby způsobené poruchou. Ale neznamená to, že nesmí dostat pětku z diktátu, že dítě s SPU nesmí propadnout z Čj apod. Učitel upraví zadání úkolu s ohledem na SVP, které dítě má a v případě, že i přesto neprokáže potřebné dovednosti, může být klasifikován nedostatečnou. 

 

 

 • Nabídka rodičům žáků s SPU - konzultace reedukace

  (DYSLEXIE, DYSGRAFIE, DYSORTOGRAFIE, DYSKALKULIE,...)

Rodiče žáků mohou konzultovat posun v nápravě poruchy žáka a prodiskutovat další vhodné postupy reedukace a pomůcky pro jeho domácí přípravu.

Jaký je rozdíl mezi reedukací a doučováním?

Při doučování pomáhá učitel vyplnit u dítěte mezery ve vědomostech (v důsledku dlouhodobé absence, potřeby delšího času pro pochopení
a osvojení nového učiva). Při reedukaci se snaží pedagog rozvíjet jednotlivé funkce, které jsou
ve vývoji opožděné a mají tak negativní dopad na zvládání schopností číst, psát, počítat.
Dále pomáhá dítěti vytvářet vhodné strategie, jak se s oslabeními vyrovnávat v běžných hodinách.

Podmínkou je pravidelnost při plnění zadávaných úkolů, spolupráce s rodiči. Výchovný poradce je rovněž v kontaktu s vyučujícími dítěte ve škole.

 

 • Zajímavé odkazy pro nápravu poruch učení:


  ♦ dyskalkulie ZDE 
  ♦ reedukace SPU ZDE

Obecné rady a doporučení rodičům pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení

1. Seznamte se dobře s projevy poruchy a s jejich dopadem na proces učení,
domácí přípravu a chování dítěte.
♦ více (pdf, 40 kB)