Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool

Konzultační hodiny v kabinetu výchovného poradenství

Mgr. Věra Slámová - kariérový poradce

Školní rok 2020/2021

 

VIDEO - Jak si vybrat střední školu?

 

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole - termíny podávání přihlášek - informace zde 

Návod pro vyplnění přihlášky na střední školy - zde

 

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ - časový harmonogram přijímacího řízení 

Termín Aktivita
do 30. září Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona.
do 31. října Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
do 30. listopadu Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
od 2. do 15. ledna Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.
od 2. ledna do 15. února Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
do 20. ledna Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.
od 15. do 31. ledna Talentové zkoušky v konzervatořích.
do 31. ledna Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
do 20. února Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
do 1. března Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.
od 12. do 28. dubna Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
od 22. do 30. dubna Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
 12.4.2021 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
 14.4.2021 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
 13.4.2021 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.
 15.4.2021 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)

 12.5.2021

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 13.5.2021

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

 

PODROBNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 • Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.
 • INFORMACE Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE: ZDE

Termíny vyhlášení kritérií pro přijetí na SŠ

(Budou-li přijímací zkoušky, z čeho, jaké bude bodování, k čemu škola přihlíží,....)
Obory s talentovou zkouškou - 30.10.2020
Bez talentové zkoušky - 31.1.2021


Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč může podat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení
do denní formy vzdělávání do 1. března 2021,
v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020.
V dalších kolech není počet přihlášek omezen.

Způsob předávání přihlášky je stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.


Termíny vydání zápisového lístku

Umělecké obory - do 30. listopadu 2020

!!! POZOR !!!

ŽÁK SE ZÁJMEM O UMĚLECKÝ OBOR MUSÍ TUTO SKUTEČNOST, Z DŮVODU VYDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU, OZNÁMIT TŘÍDNÍMU UČITELI NEJPOZDĚJI DO 9.11.2020.

Běžné obory - do 1. března 2021

Zápisový lístek je vydáván i zájemcům o studium víceletého gymnázia, proto je nutné, aby o této skutečnosti zákonný zástupce žáka informoval třídního učitele nejpozději 20.2.2020.


Přihláška na SŠ

 • vzory formulářů přihlášek na SŠ.... ZDE

Co k přihlášce přiložit?

 • lékařské potvrzení (vyžaduje-li ho SŠ) - k lékaři je nutné se PŘEDEM OBJEDNAT!
 • u žáků s poruchou učení - doporučení z PPP - je nutné se PŘEDEM OBJEDNAT!
 • potvrzení o úspěších v soutěžích - okresní, krajské kolo,.....
 • jazykové certifikáty
 • potrzení o ukončení ZUŠ


CERMAT - JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

 • Bližší informace - ZDE
 • Testová zadání k procvičování - ZDE


Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům běžně nevydává.
(Je vydáno pouze na žádost zákonného zástupce.)

Výsledek zveřejňuje ředitel školy způsobem umožňující dálkový přístup. (internet)


Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

 • ZDE - uzpůsobení podmínek uchazečů se SVP (pdf, 258 kB)
 • ZDE - časový rozvrh konání písemných testů (pdf, 63 kB)

Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení - informace ZDE

 

Potvrzení nástupu do střední školy - zápisový lístek

 • Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení je nutné doručit do 10 dnů řediteli střední školy zápisový lístek.
 • V případě ztráty zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatníve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis tohoto uchazeče (viz § 5a vyhlášky).
 • Možnost vzít zápisový lístek zpět a uplatnit ho na jiné škole je možné pouze pro úspěšné odvolání na druhé škole.


Možnost odvolání

Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů. Vzor odvolání (doc, 40 kB).


Další kola přijímacího řízení

 • Žák zjistí informace pro další kola přijímacího řízení o vyhlášených přijímacích řízeních i volných místech na webových stránkách SŠ nebo příslušných krajských úřadů (jsou zveřejňovány podle § 60 odst. 22 školského zákona). Podrobnosti pro přijímací řízení v dalších kolech se stanoví podle § 60 odst. 10 školského zákona, a na základě § 64 školského zákona podle § 3 odst. 6 vyhlášky.
 • Podá přihlášku/-y ke vzdělání na SŠ (obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení), pokud je SŠ vyhlášeno přijímací řízení do oboru vzdělání s tím, že počet přihlášek není omezen a pokud je rozhodnuto o konání přijímací zkoušky v přijímacím řízení, koná se v jednom termínu. Termíny pro podání přihlášky stanoví SŠ. Přihlášku si může vyzvednout u ředitele střední školy podle § 4 odst. 4 vyhlášky (vedle zakoupení formuláře nebo jeho stažení z www.msmt.cz) a podat ji přímo řediteli SŠ, který druhé příp. další kola přijímacího řízení vypsal, spolu s požadovanými doklady.
 • Zájem o vzdělávání se i zde potvrzuje zápisovým lístkem podle § 60a školského zákona.

Informace o dalších kolech přijímacího řízení ve vybraných krajích:


Nástup do střední školy

Žákem SŠ se uchazeč o vzdělávání v prvním ročníku SŠ stává prvního dne školního roku, ve kterém byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek.

 


VYHLEDÁVÁNÍ SŠ A OBORŮ:

www.infoabsolvent.cz
OBSAHUJE:

 • úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání
 • vychází z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,
 • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.),
 • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),
 • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).


www.atlasskolstvi.cz
OBSAHUJE:

 • Vyhledávání škol a oborů
 • Školy dle regionů
 • Zahraniční školy
 • Přijímací řízení
 • Prezentační výstavy středních škol
 • Potřebujete poradit, jak vybrat správný obor?
 • jak se připravit k přijímacím zkouškám

Kalendář Cesty k povolání

 

https://www.nsp.cz/
OBSAHUJE:

 • popis povolání a jejich specifikace
 • předpoklady pro výkon povolání
 • databázi spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 


PROGNÓZA OBORŮ POŽADOVANÝCH TRHEM PRÁCE:

Zdroj informací: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled oborů vycházejících z požadavků zaměstnavatelů v jednotlivých ekonomických sektorech:

 • Zaměstnavatelé v sekundárním sektoru považují za nejperspektivnější obory skupin Strojírenství a strojírenská výroba a Stavebnictví, na třetím místě pak uvádějí obecně Řemesla.
 • Také v rámci terciárního sektoru považují zaměstnavatelé za nejvíce perspektivní obory skupin Strojírenství a strojírenská výroba a Stavebnictví, na třetím místě však uváděli informatické obory.
 • Podle zaměstnavatelů v kvartérním sektoru jsou nejperspektivnější informatické a řemeslné obory, dále obory skupin Strojírenství a strojírenská výroba a Stavebnictví.

Přehled profesních skupin vycházejících z prognózovaného vývoje:

Z hlediska prognózovaného vývoje je vhodné podporovat obory středního vzdělávání, jejichž absolventi se uplatňují v profesích:

 • Techničtí pracovníci v oblasti výpočetní techniky
 • Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech
 • Odborní administrativní, celní a daňoví pracovníci
 • Sociální pracovníci
 • Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé

(V jednotlivých krajích je samozřejmě nutné zohlednit konkrétní situaci na regionálním trhu práce.)

Přehled nejčastěji žádaných oborů:

 • Techničtí inženýři (stavební, elektro aj.)
 • Kuchaři, číšníci
 • Programátoři
 • Finanční experti, personalisté, reklama, marketing
 • Řidiči automobilů
 • Obchodní zástupci, pojišťovací agenti
 • Kováři, nástrojaři, soustružníci
 • Účetní, odborní referenti
 • Technici v "technických" oborech
 • Prodavači v obchodě

Zdroj informací: Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Které profese budou v budoucnu potřeba.


Pro rodiče žáků 8. tříd a pro žáky 8. tříd

Test profesní orientace

logo pro skolyNaše škola zakoupila pro žáky licenci on-line testování volby profesní orientace. Každý žák 8. ročníku obdržel svůj kód a přístupové heslo. Test může vyplnit opakovaně ve škole nebo na svém domácím počítači. ZDE

Testování je žákům poskytováno zdarma.
Hollandova teorie profesního vývoje - Antonín Mezera. Příručka ZDE (pdf, 367 kB)

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ

Žáci 8. tříd navštěvují v průběhu května INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ ve Žďáře nad Sázavou.

 • Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) poskytuje poradenské služby všem občanům, kteří chtějí získat kvalifikaci, zvýšit si ji nebo potřebují poradit při změně povolání. IPS s naší školou spolupracuje již řadu let. Seminář je žákům poskytován zdarma, platí pouze dopravu.
 • Jednou z činností IPS je poradenství k volbě povolání. Volba povolání je dlouhodobý proces. Rozhodování při volbě povolání závisí především na žáku a jeho rodičích. Ostatní - škola, přátelé, informační a poradenské středisko úřadu práce mohou poradit, ale ne rozhodnout. K odpovědnému rozhodnutí je potřeba mít dostatek informací a času na rozhodnutí, které není dobré nechávat na poslední chvíli.
 • V průběhu volby je dobré se na jedné straně zamýšlet nad zájmy, školními výsledky, životními cíli a představami, schopnostmi, vlastnostmi a zdravotním stavem žáka. Na druhé straně je důležité znát charakteristické znaky práce - charakter pracovní činnosti, pracovní prostředky, objekty práce, pracoviště, požadované vzdělání, mzdové podmínky, pracovní doba, pracovní kolektiv, možnosti kariéry, podnikání, různé výhody či nevýhody určitého povolání. Obojí je třeba při rozhodování vzájemně porovnávat a hledat, kde jsou spolu v souladu.
 • Pokud se žák rozhodne konzultovat své problémy s poradcem pro volbu povolání, je dobré navštívit IPS v doprovodu rodičů a k poradenské konzultaci se předem telefonicky objednat. Součástí poradenské konzultace může být i zájmový test, na jehož základě je možné přesněji definovat obory, které se vztahují k nejvýraznější, testem zjištěné zájmové oblasti.

seminar

Seminář pro žáky 8. tříd v IPS Žďár nad Sázavou

Nabídka společnosti Scio - ZDE

Širokou nabídku učebních materiálů společnosti Scio můžete využít i pokud se vaše dítě k přijímacím zkouškám zatím nechystá, ale potřebuje prohloubit nebo procvičit školní učivo.

Informace z ÚP