Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

 

Vážení rodiče,

od pondělí 25. května 2020 je možnost pro žáky 1. stupně otevřít školu. Podle nařízení MŠMT nebude ranní družina. Vyučování by pravděpodobně probíhalo od 8:00 hod (škola otevřena od 7:30 hod, rodiče do školy nevstupují) ve dvou blocích. V dopolední části budeme zajišťovat vzdělávání žáků v hlavních předmětech, které byly realizovány v rámci vzdělávání na dálku, obsah vzdělávání vychází ze ŠVP školy, výuka Tv není možná. V odpolední části budeme zajišťovat zájmové vzdělávání žáků dle ŠVP školní družiny do 15:00 hod. Vzhledem k velkému požadavku na personálnímu obsazení, kdy je zakázáno míchání skupin, bude odpolední blok realizován pouze pro 1. až 3. ročník.

Prosíme všechny zákonné zástupce o vyplnění přihlášky k výuce (i v případě, že dítě nebudete posílat) nejpozději do 15. 5. 2020 do 8:00 hodin přes systém EduPage nebo přes email třídnímu učiteli (TU).

Formulář – přihláška k výuce 1. stupně ZDE

Skupiny nesmějí být větší než 15 žáků, každý žák bude sedět sám v lavici a všichni budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření. Do školy budou chodit žáci v roušce, musí mít minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky. Při výuce rozhoduje o nošení roušky pedagogický pracovník. Podle jeho pokynů si budou omývat a dezinfikovat ruce, vycházet ze tříd, aby se nepotkávaly jednotlivé skupiny. Po příchodu do školy se musí žáci v šatně přezouvat. Pokud by některý žák hygienická nařízení školy nedodržoval nebo měl ve škole kázeňské problémy, bude z výuky vyloučen. Stravování by mělo být zajištěno za speciálních hygienických podmínek po předchozím objednání.

Nástup do školy je dobrovolný.

Pokud se žák přihlásí, bude muset do školy chodit nebo bude muset být v případě nepřítomnosti řádně omluven. Ráno před vstupem do budovy bude měřena žákům teplota, v případě jakýchkoli virových příznaků bude žák izolován a neprodleně kontaktován zákonný zástupce, aby si žáka odvedl domů.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (1 - 7) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

  • 1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  • 2. Onemocnění srdce anebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
  • 3. Porucha imunitního systému, např.
  • a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • b) při protinádorové léčbě,
  • c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
  • 4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  • 5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  • 6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu či náhradu funkce ledvin (dialýza).
  • 7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Od 11. května si můžete ve vchodu školy vyzvednout formulář - čestné prohlášení, že jsou žáci zcela zdrávi a nepřišli do styku s nakaženou osobou, pokud si ho nemáte možnost vytisknout, jinak je přílohou tohoto oznámení.

Čestné prohlášení ke stažení ZDE

Čestné prohlášení je nutné přinést až v den zahájení výuky 25. 5. 2020 (datum podpisu zákonného zástupce nesmí být starší než 24 hodin), bez něj nebude umožněn žákovi vstup do budovy školy.

Podle počtu přihlášených žáků a vzniklých skupin upřesníme další informace, např. rozvrh výuky jednotlivých ročníků apod.

Děkujeme Vám za spolupráci

Vedení školy