Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

Základní škola Bystřice n.P., Nádražní 615 je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na obou stupních je zpravidla po dvou třídách v ročníku.
Prioritou školy je vzdělání a výchova žáků podle moderních poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže. Naším cílem je vychovat slušné a vzdělané občany připravené pro život v proměnlivé realitě světa, být školou komunitní, otevřenou pro žáky, jejich rodiče i ostatní veřejnost a umožnit dětem nejen se vzdělávat, ale také kvalitně trávit volný čas.

Škola patří mezi pilotní Tvořivé školy, je zapojena do sítě Trvalé obnovy škol.
Velkou pozornost věnujeme vzdělávání žáků s poruchami učení a žáků mimořádně nadaných. Podle potřeby pracují podle individuálního plánu, žáci s poruchami učení mají možnost navštěvovat reedukaci poruch učení pod vedením speciálního pedagoga.
Výuka je zapracována do školního vzdělávacího programu „Prima škola pro všechny“ . ŠVP klade důraz na jazykovou výuku, systematickou výuku informatiky, ekologickou výchovu a zdravý životní styl.
Výuka probíhá v kmenových třídách a odborných pracovnách.
Odborné pracovny jsou využívány k výuce jednotlivých předmětů dějepisu, přírodopisu a chemie, hudební výchovy, matematiky, výchovy k občanství a výchovy ke zdraví, výtvarné výchovy, fyziky, zeměpisu, ekologie, cizích jazyků, informatiky a pracovních činností. Jazyková výuka má k dispozici tři učebny a jazykovou laboratoř. Pro výuku chemie je využívána také chemická laboratoř, v pracovních činnostech pracovna pěstitelských prací, dílen a cvičná kuchyně. Dvě učebny informatiky jsou využívány nejen pro samotnou výuku informatiky, ale díky výukovým programům i v dalších předmětech.
Škola nabízí širokou nabídku volitelných předmětů zaměřených na vzdělávání jazykové, matematické, přírodovědné, společenskovědní i praktické. Další možnosti vzdělávání nabízí formou nepovinných předmětů sportovní výchova, řečová prevence a náboženství. Další přednost školy spočívá v úspěšném a dlouhodobém zapojení do různých projektů, i mezinárodních.

V rámci ekologické výchovy to jsou:

  • Kyselý déšť
  • Lišejníky
  • Ozón
  • Globe

Získali jsme řadu ocenění za dlouhodobé a úspěšné měření meteorologických údajů a jejich odesílání do amerického ústředí NASA, kde jsou vyhodnocována a zpracovávána pro další použití.

Ekologické expedice do různých zemí. Žáci mají možnost si prakticky ověřit své znalosti získané školním vzděláváním. Uskutečnili jsme tyto expedice: Skandinávie, Litva, Panonia, Sever 2006, Po komářích stezkách jižního Finska, Po stopách Nikoly Šuhaje loupežníka, Španělsko - Pyreneje.
Spolupracujeme s nadací Tereza, získali jsme a po dvou letech opět obhájili mezinárodního titulu Ecoschool.

Opakovaně jsme zapojeni do programu EU Erasmus+ (dříve Socrates, Comenius), spolupráce škol.

První projekt byl zaměřen na „Zdravé stravovací návyky pro 21. století“.Spolupracovali jsme se školami v Itálii, Polsku, Španělsku.

Druhý projekt byl zaměřen na téma „Jak moc nebo málo si rozumíme – 15 let v životě dvou blízkých národů“.

Třetí a zároveň současný projekt "Buď fit!" je zaměřen na zdravý životní styl a ekologii.

Pro nově tvořící se třídní kolektivy jsou uskutečňovány bloky primární prevence ( dříve adaptační kurzy). Jejich cílem je stmelení nově vznikajícího kolektivu a posílení vzájemné vazby mezi třídou a třídním učitelem. Na ně navazují preventivní programy, zaměřené na vzájemnou spolupráci, komunikaci a přijímání odpovědnosti, které organizujeme ve spolupráci s centrem prevence Nadosah.
Pravidelně organizujeme sportovní kurzy. Pro žáky 1.stupně plavecký výcvik a pro žáky 7. tříd lyžařské kurzy. Podle zájmu žáků také kurz jazykový, cyklistický a vodácký.
Důležitým prvkem aktivizace žáků jsou celoškolní projektové dny, ve kterých se žáci napříč ročníky a podle svých zájmů a schopností podílejí na řešení a plnění úkolů.
Součástí výchovně vzdělávací činnosti školy jsou školní výlety, exkurze, výchovné koncerty, akce pro rodiče a děti, divadelní představení, kulturní pořady apod.
Zájmová činnost školy se soustřeďuje na práci v kroužcích a účast v projektech Globe Games a hnutí zájmové činnosti dětí „Pampeliška“.
Na škole pracuje Žákovská rada, která má možnost podílet se na chodu školy. Zástupci 4.-9. tříd se učí spolupracovat na řízení školy, jednat s učiteli, vedením školy.
Dětem naší školy nabízíme možnost kvalitního naplnění volného času v různých mimoškolních aktivitách, kroužcích.
K modernizaci výuky přispívají alternativní metody práce pedagogů, především projektové vyučování, činnostní učení, techniky kritického myšlení.
Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek a na plenárních zasedáních rodičů. O výsledcích vzdělávání dostávají informace prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné domluvě s vyučujícími. Rodiče mohou pravidelně každé první pondělí-středa v měsíci navštívit výuku svých dětí. Pro rodiče a veřejnost organizuje škola jednou ročně Den otevřených dveří. Možnost navštívit výuku a prohlédnout si školu mají také žáci z neúplných a mateřských škol se svými vyučujícími nebo rodiči (zákonnými zástupci). Pro předškoláky a jejich rodiče škola organizuje cyklus setkání „Předškoláčku, neboj se!“

Veřejnosti škola nabízí další aktivity:

  • společné návštěvy kulturních představení
  • projekt Internet spojuje generace
  • tradiční jarmarky (výtěžek jde na dobročinné účely)

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.