Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool

Sazby za pronájem tělocvičen

pravidelná činnost

velká tělocvična 120,- Kč/ hod
malá tělocvična 70,- Kč/ hod

jednorázové akce

velká tělocvična 150,- Kč/ hod
malá tělocvična 100,- Kč/ hod

Úhrada za zapůjčení tělocvičny bude provedena 2x ročně, vždy k 31.12. a k 30.6.

Pravidla pro využití tělocvičen:

Vedoucí cvičení (zástupce) :
1. Nesmí využívat prostory tělocvičny k uskutečňování svých
ekonomických činností.
2. Zodpovídá za bezpečnost členů svého oddílu.
3. Zodpovídá za dodržování dohodnutých termínů a časů cvičení.
4. Osobně odemyká vstupní dveře do budovy.
5. Závady v tělocvičně a v prostorách k ní náležejících zjištěné při příchodu nahlásí v další pracovní den do 8,00 hodin vedení školy. Pokud tak neučiní bude jeho skupina považována za viníka.
6. Po dobu cvičení je stále přítomen v tělocvičně.
7. Zodpovídá za používání pouze vyhrazeného nářadí a sportovních potřeb.
8. Poslední opouští a uzamyká budovu, přičemž zodpovídá za:
- úklid použitého nářadí a sportovních potřeb
- pořádek v tělocvičně a příslušenství
- zhasnutí světel v tělocvičně, na chodbách a příslušenství
- zavření a zabezpečení oken proti vniknutí
- uzavření vodovodních kohoutů
9. Seznámí členy ZÚ s následujícími pravidly a plně zodpovídá za jejich dodržování.

Členové ZÚ :
1. Vstupují do objektu školy vchodem k tomu určeným, do sportovní obuvi se přezouvají na chodbě u tělocvičny, do šatny a tělocvičny vstupují v čisté sportovní obuvi.
2. V objektu školy nesmí uschovávat jízdní kola.
3. Nesmí svévolně poškozovat zařízení školy, vzniklou škodu hradí v plném rozsahu vedoucí cvičení.
4. Nesmí v objektu školy kouřit, požívat alkohol a toxické látky.

Termín pro ukončení cvičení a odevzdání klíčů je stanoven na 30.6. daného roku.

V případě nedodržení některé z výše uvedených podmínek bude s okamžitou platností zastavena sportovní činnost v objektu školy až do zajištění výměny vedoucího cvičení.