Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, vážení pedagogičtí pracovníci

V záplavě neustálých měnících se nařízení a předpisů mi dovolte, abych Vám ujasnila, jak to tedy  na naší škole je s distanční výukou.

1) Je distanční výuka povinná?

Dle novely školského zákona je distanční výuka povinná. Z daného ustanovení také vyplývá povinnost zákonných zástupců omlouvat neúčast žáka na distanční výuce, a to do tří kalendářních dnů od vzniku takové absence přes  EduPage, případně telefonicky. Pokud žák neplní zadávané úkoly, třídní učitel nebo vyučující daného předmětu o tom  informuje zákonného  zástupce žáka, zjišťuje, co je příčinou a případně navrhuje postup řešení. Pokud však ani po domluvě s vyučujícím není dohoda  splněna, považuje se tudíž takové neplnění úkolu za neomluvenou absenci.

2) Jak je to se zadáváním úkolů na distanční výuku  a jaký nástroj používá škola pro online výuku?

Všechny úkoly jsou zadávány do jednotlivých tříd na našich webových stránkách (na týden)  a také přes systém  EduPage. Online hodiny jsou realizovány přes Google meet (žáci mají zavedeny školní účty). Nicméně od 18. 11. 2020 přistoupíme k nové možnosti - propojení  aplikací Google meet a našeho systému EduPage, ke kterým mají přístup jak rodiče, tak žáci. Na online hodiny se žáci 3.-9. ročníků budou přihlašovat již  přímo v daný den v EduPage v třídní knize  své třídy, kde kliknou na ikonu kamerka. Z tohoto důvodu musí mít žáci své funkční heslo pro vstup do EduPage, přihlašovat se přes žákovský účet a ne přes účet rodičů. 

Pokud se vyskytnou potíže s přihlášením do EduPage, spojte se svým  TU a požádejte jej o heslo.

3) Online výuka?

Výuka online je pouze jedna z forem distančního vzdělávání. Na stejné úrovni stojí i plnění  pracovních listů, zápisů, cvičení, úkolů teoretických i praktických. Při konání online výuky je obsah online výuky zadán i na našich webových stránkách (v jednotlivých třídách vždy na týden) a zapisován do třídní knihy EduPage. Žák má tak možnost  plnit úkoly,  i když se nezúčastnil online výuky.

4) Četnost online výuky

Online výuka probíhá na 1. stupni  dvě hodiny denně  -  v matematice, českém jazyce, cizím jazyce, přírodovědě a vlastivědě. 

Online výuka probíhá na 2. stupni  maximálně tři hodiny denně  -  v matematice, českém jazyce, cizím jazyce, fyzice, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu a chemii.

Výchovná poradkyně  má zavedenou možnost individuálních online  konzultací pro žáky posledního ročníku v pondělí od 16:00 do 17:00 hodin.  

5) Jak je to s výchovami?

Výchovy jsou nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. K výchovám přistupujeme tak, aby úkoly nebo projekty (1x za 3-4 týdny) příliš žáky nezatížily a byly pro ně spíše zábavou.  (Např. namalovat obrázek, splnit  pohybové aktivity v Tv, poslech nebo vypracování referátu v Hv, VkO apod.)

6) Jak je to s klasifikací?

Vzhledem k povinnosti distanční výuky lze samozřejmě také klasifikovat, a to např. odevzdaný úkol, splněný kvíz, test a v případě online zkoušení i ústní zkoušení atd. Co však klasifikovat známkou nelze, je neúčast na distanční výuce. V tomto případě není co hodnotit. Taková neúčast na distanční výuce = neplnění zadaného úkolu, cvičení, testu, kvízu, nepřítomnost na online hodině se bere jako nepřítomnost na výuce, a ta musí být omluvena. Není-li absence omluvena, počítá se jako neomluvená, a pak se postupuje podle počtu neomluvených hodin. Vždy se však škola nejdříve snaží kontaktovat zákonného zástupce a domluvit se na příčině a případném splnění úkolu.

7) Co když nemám doma možnost být připojen na počítači – nemám počítač?

Škola měla omezený počet notebooků k zapůjčení a na základě výpůjční smlouvy  si zákonný zástupce  převzal notebook ze školy i s přihlašovacími údaji.

Pokud si nevíte s něčím rady, nebojte se nás kontaktovat, pokusíme se problém řešit a  jsme rádi za Vaši zpětnou vazbu. Naším zájmem je, aby se žáci co nejlépe vzdělávali, byli úspěšní a společnými silami  jsme tuto neobvyklou situaci  zvládli.  Obzvláště v této nelehké době si Vaší spolupráce velmi vážíme. 

Děkujeme.

S pozdravem

Mgr. Hana Kopecká, ředitelka  školy