Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

         

Vážení rodiče,

dovolte nám, abychom Vás pozvali do naší školy ve středu 7. dubna 2021

k ZÁPISU VAŠEHO DÍTĚTE DO PRVNÍ TŘÍDY.

Zápis bude probíhat v učebnách zeleného patra v budově školy v době od 13 do 17 hodin.

Přineste, prosím, s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Náhradní termín zápisu je stanoven na pondělí 19. dubna 2021 od 13 do 15 hodin.

Od 1. dubna 2021 bude zpřístupněna elektronická přihláška k zápisu na našich webových stránkách www.zsbystrice.cz. Zákonný zástupce si může elektronickou přihlášku sám v klidu domova předem vyplnit, poté se dostavit k zápisu 7. dubna 2021. V této chvíli nejsme schopni odhadnout, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace v ČR a zda bude umožněna přítomnost dítěte u zápisu nebo pouze jeho zákonného zástupce.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, musíte s sebou přinést doporučení z PPP a doporučení odborného lékaře.

 

Rádi bychom Vám volbu školy usnadnili, a proto si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou výukových programů a volnočasových aktivit, jenž na naší škole probíhají.

Nabízíme Vám a Vašemu dítěti:

 • činnostní učení ve všech předmětech - naše škola je zaregistrovaná v síti Tvořivých škol celé ČR, učitelé využívají názorné pomůcky a vhodné metody práce k potřebné motivaci a k dosažení daných znalostí dětí
 • podporu a péči o nadané žáky
 • individuální práci s dětmi s vývojovými poruchami učení ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • školní družinu se zájmovým programem zaměřeným na rukodělné práce, sportovní aktivity – projekt „Škola v pohybu“, provozní doba družiny je od 6,15 do 16,00 hodin
 • řečovou prevenci s logopedickou asistentkou
 • kvalitní výchovné a kariérové poradenství – volba povolání
 • ekologickou výchovu a ekologické aktivity – zahraniční ekologické expedice
 • zapojení do mezinárodního projektu Globe a Ekoškola – získali jsme 5. mezinárodních titulů
 • výuku anglického jazyka hravou formou již od 1. ročníku
 • výuku dalších jazyků (německého, ruského)
 • rozšířenou výuku tělesné výchovy v 6. třídě
 • výuku informační a komunikační technologie
 • širokou nabídku volitelných a nepovinných předmětů - (společenskovědní seminář, informatika, domácnost, ekologická praktika, sborový zpěv,….)
 • zapojení do programů: Jeden svět na školách – Člověk v tísni, Krokus …
 • moderně vybavené odborné učebny – nově modernizované dílny, fyzikálněchemickopřírodopisná laboratoř, venkovní učebna a nadstandardní vybavení školy počítači a interaktivními tabulemi
 • adaptační kurzy pro žáky 6. tříd, spolupráci s Centrem prevence Žďár n. S.
 • od 4. ročníku účast žáků na spolurozhodování dění ve škole v Žákovské radě, Ekotýmu
 • projektové dny
 • spolupráci s Plaveckou školou ve Žďáře n.S., kurzy plavání
 • atletický stadion Tomáše Dvořáka, nabídka sportovních aktivit - sporťáček, mezitřídní a meziškolní turnaje, na chodbách v modrém a červeném patře pingpongové stoly
 • pro žáky volný a bezplatný přístup k internetu v průběhu celého dne v PC učebně
 • možnost relaxace v atriu školy
 • kulturní vyžití dětí i mimo Bystřici n.P. - zájezdy do divadel
 • možnost bezobjednávkového systému v moderní školní restauraci
 • dny otevřených dveří
 • snadná dostupnost ZUŠ (budova vedle naší školy)

Věříme, že Vašemu dítěti nabídneme kvalitní výuku, vstřícný přístup a příjemné prostředí.

                                                              Za celý kolektiv učitelů Mgr. Hana Kopecká, ředitelka školy