Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

Školní rok 2020/2021 byl rokem nelehkým, který nás zaskočil šířením Coronaviru, způsobující nemoc Covid 19.

Pro všechny to byla nová velmi nestandartní situace. Společně jsme museli najít způsob realizace výuky žáků na dálku, tzv. distanční formou a zvolit také nejvhodnější formy výuky online. Přestože nám epidemiologické podmínky nedovolily prožít klasický školní rok, tak se život ve škole nezastavil. V období, kdy naši žáci plnili distanční výuku z domu za podpory svých rodin, za což jim patří všem velké díky, tak naše škola byla školou pověřenou a starala se o děti pracovníků vybraných profesí, jako jsou např. zdravotníci, hasiči, sociální pracovníci apod.


Ať již docházelo ke střídání výuky prezenčně nebo rotačně, neodradilo nás to od plnění školních povinností. Žáci se zúčastnili i různých soutěží a olympiád, kde jsme byli úspěšní na okresní úrovni. Získali jsme např. 1. místo v olympiádě v anglickém jazyce a 1. a 2. místo v matematické olympiádě. Dobrou a náročnou práci také odvedli třídní učitelé, kteří se snažili podporovat své žáky, tmelit je jako kolektiv a komunikovat s jejich zákonnými zástupci.


Naše škola se účastní projektů EU, jako jsou např. Šablony II, I-KAP - Učíme se ze života pro život, MAP II, které přináší škole nemalé finanční prostředky na vybavení pomůckami, inovativní metody ve výuce, kroužky či školení pedagogického sboru. I nadále budeme v těchto projektech v dalším školním roce pokračovat, jsme přihlášeni do Šablon III a krajského projektu I- KAP II - Učíme se ze života pro život a MAP III. Po návratu žáků do školy v květnu a červnu jsme uskutečnili 22 projektových dnů ze Šablon II, kterými si žáci zpestřili výuku za účasti odborníků a naučili se spolu znovu spolupracovat po tak dlouhé izolaci, která nám nevyhovovala, protože člověk je tvor společenský.


Za zvládnutí dané situace patří všem velké poděkování. Je potřeba si také uvědomit, že na vše bychom se měli dívat se zdravým rozumem a i na špatných zkušenostech vidět něco pozitivního.

Co jsme si při tom všem uvědomili?

Že nám vlastně škola chybí, že ji máme rádi, že nám chybí společnost spolužáků, učitelů, kamarádů, se kterými se můžeme podělit o radosti, ale i starosti.

Co si popřát na závěr?

Krásné prázdniny, plné pohody a zážitků a lepší školní rok 2021/2022.                   

                                                                                                               Hana Kopecká, ředitelka ZŠ